اثر مصرف عصاره گانودرمالوسیدم در مبتلایان به پارکینسون

اثر مصرف عصاره گانودرمالوسیدم

مبتلایان به پارکینسون

نشانه هایمبتلایان به پارکینسون به طور عمده در افراد بالای ۵٠ سال بروز می نماید، یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان است. علت این بیماری هنوز به درستی مشخص نیست، ولی احتمال دخالت عوامل ژنتیکی (به میزان کمتر) و عوامل محیطی مختلف نظیر شغل کشاورزی، مصرف آب چاه، زندگی روستایی و تماس با حشره کش ها در سبب شناسی این بیماری مطرح می باشد مشخصه نوروپاتولوژی این بیماری تخریب سلول های تولید کننده ی دوپامین موجود در ماده ی سیاه مغز میانی است؛ ولی علایم بالینی این بیماری زمانی مشاهده می شود که با از بین رفتن حدود ٨٠ درصد سلول های تولیدکننده دوپامین در مغز میانی، انتقال عصبی در عقده های قاعده ای مغز دچار اختلال شود. کاهش سطح دوپامین و به دنبال آن بر هم خوردن سطح تعادلی دوپامین و استیل کولین که هر دو به عنوان انتقال دهنده های مهم بدن محسوب می شوند، اختلالات حرکتی مختلفی را به وجود می آورند و در این بخش اثر مصرف عصاره گانودرمالوسیدم را برای شما می گوییم.

گرایش عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و به طور کلی فراورده های طبیعی در جهان را می توان به علت عوارض داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر دانست. در سه دهه گذشته شاهد روند رو به رشد گرایش مردم در زمینه استفاده از این گیاهان دارویی و احیای طب سنتی بوده ایم. با توجه به استفاده روز افزون از گیاهان دارویی و رویکرد جهانی به طب سنتی، امروزه اثرات بسیاری از گیاهان دارویی روی بیماری های عصبی و حرکتی مورد مطالعه قرار گرفته اند که برخی نیز در کلینیک پذیرفته شده است.

اثر مصرف عصاره گانودرمالوسیدم

گیاه گانودرما ١٠٠٠ سال است که در طب سنتي چین براي ارتقاء سلامتي مورد استفاده قرار مي گیرد. گانودرما چندین قرن است که به عنوان دارو مصرف مي شود. در اصل، فقط امپراطورها و درباریان اجازه استفاده از فواید این گیاه معجزه آسا را داشتند، و تا همین اواخر بسیاري از غربي ها از وجود آن مطلع نبودند. بعضي از فواید سلامتي قارچ گانودرما عبارتند از تاثیرات آنتي اکسیدان روي بدن، تاثیرات مثبت روي سیستم گردش خون و سیستم تنفسي. به علاوه، تحقیقات نشان داده که این گیاه قادر به کاهش فشار خون بالا، متعادل ساختن سطح کلسترول و کاهش علائم برونشیت، آسم و دیگر مشکلات ریوي استمطالعات نشان داده اند که مولفه هاي موجود در این قارچ داراي کنش هاي داروشناختي گسترده اي از جمله ایجاد تعدیل در سیستم ایمني هستند، التهاب را از بین مي برند، تولید انرژي میتوکوندري را افزایش مي دهند و رادیکال هاي آزاد را از بین مي برد.

گانودرما لوسیدوم GL یک گیاه دارویي در طب سنتي چین است که در آزمایشات بالیني نشان داده داراي تاثیر محافظت نوروني احتمالي است و ما را بسوي این فرضیه سوق مي دهد که احتمالا داراي خواص ضدالتهابي و تعدیل کننده سیستم ایمني بدن است. مطالعات اخیر نشان داده است که این قارچ از تخریب سلول های عصبی محافظت می کند. به طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان می دهد که گانودرما باعث کاهش پارکینسون از طریق تنظیم عملکرد میتوکندری، اتوفاژی و آپوپتوزیز است. این فرایند شامل فعال شدن هر دو مسیر سیگنالینگ PINK1 / Parkin و AMPK / mTOR است.

زی لی رن و همکاران ( ٢٠١٨ ) در مطالعه ای با عنوان تاثیر عصاره گانودرما لوسیدم بر بهبود بیماران پارکینسونی ناشی از MPTP و محافظت از نورون های دوپامینرژیک از استرس اکسیداتیو از طریق تنظیم عملکرد میتوکندری، اتوفادی و آپوپتوز به این نتیجه دست یافتند که مصرف عصاره گانودرما لوسیدم به طور قابل توجهی عملکرد حرکتی و افزایش بیان یدروکسیلای تیروزین را در موش های پارکینسونی شده با MPTP بهبود می بخشد. به طور کلی نتایج نشان داد عصاره گانودرما لوسیدم باعث هر دو مسیر PINK1 / Parkin signaling و AMPK / mTOR باشد.

پالانیموتو و همکاران ( ٢٠١۶ ) در مطالعه ای به این نتیجه دست یافتند که عصاره گانودرما لوسیدم قادر به کاهش فشار خون بالا، متعادل ساختن سطح کلسترول و کاهش علائم برونشیت، آسم و دیگر مشکلات ریوي است. مطالعات نشان داده اند که مولفه هاي موجود در این قارچ داراي کنش هاي داروشناختي گسترده اي از جمله ایجاد تعدیل در سیستم ایمني هستند، التهاب را از بین مي برند، تولید انرژي میتوکوندري را افزایش مي دهند و رادیکال هاي آزاد را از بین مي برد.

11 thoughts on “اثر مصرف عصاره گانودرمالوسیدم در مبتلایان به پارکینسون

 1. Sarah Paulk says:

  Hello there

  Full Body Resistance Band Kit – The best and cheapest athletic gear available on the market today.
  Do a full body workout from the comfort of your home. You don’t even need a gym anymore!

  Save 25% OFF + FREE Worldwide Shipping
  Shop Now: ametathletics.online

  To your success,

  تماس باما | آمازون مد

 2. April Scotto says:

  Hi,

  We’re wondering if you’ve ever considered taking the content from amazunmod.com and converting it into videos to promote on Youtube? You simply add the text and it converts it into scenes that make up a full video. No special skills are needed, and there’s access to over 1 million images/clips that can be used.

  You can read more about the software here: https://www.vidnami.com/c/Mathew2020-vn-freetrial

  Kind Regards,
  April

 3. Fidel Maloney says:

  Hi,

  We’re just stopping by to offer you our free guide titled, “100 Backlinks in 30 Days”.

  By building your first 100 links, you’ll not only drastically increase your site’s authority – you’ll prime it to rank for tons of keywords.

  Please take a look here: https://backlinks100.com

  This is a one-off contact, so we won’t bother you again.

  Kind Regards,
  Fidel

 4. Emilia Duval says:

  Hi amazunmod.com,
  I hope this email finds you well, I’m writing this email to brief you about the perks of using our product for neck pain named as NeckBc.
  Since health is the most important thing in our life and being healthy should be a part of our overall life style. But most of the people today are so busy with their work that they do not have time to look after their health. Sometimes working in front of computer can lead to neck pain and that is why we came up with the product that will help you through pain relief in a very convenient way.
  We have always considered customer satisfaction as our first priority and due to this attribute, we have got many positive reviews from our valuable clients from diverse business backgrounds. So do not miss out because we are offering 50% off on our product see it here: neckbc.com .
  When such an amazing product is available to you, I’m sure none of you would want to refrain from buying it.
  Looking forward to serve you with the most effective Product for your neck pain relief.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *