خرمابار انرژی زا دکتر بیز

248000تومان

خرمابار انرژی زا دکتر بیز داراي ۲۵ درصد ساكاروز ، ۵۰درصد گلوكز ، پكتين و آب مي باشد . بعلاوه داراي ويتامين هاي مختلف از جمله ويتامين A,B,C,E مي باشد .