قرص کود ۱۲۰ عددی BIZ

55000تومان

اثربخشی بسته قرص کود ۱۲۰ عددی BIZ عبارت است از :
• وجود تمامی عناصر لازم برای رشد گیاه
• افـزایـش قدرت ریشـه زایی و گلدهـی
• افزایش تحمل گیاه در برابر تنش و آفات
• قرص کود حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین عناصـر ریزمغذی بوده که توسط رطوبت خاک تجزیه شده و به آرامی جذب گیاه می شود.
. برای درختان میوه و باغبانی نیز مفید است ، قبل از زمان گلدهی و تکرار هر یک ماه یک بار تا قبل از برداشت میتوان از این قرص ها استفاده کرد.